algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van verkoop

Verkoper: MUD Jeans International B.V. (hierna: “MUD Jeans”) Met zijn geregistreerde kantoor op Amersfoortsestraatweg 117, 1251AV, Laren, de Netherlands

 • Geregistreerd onder nummer: 55383904
 • Btw -nummer (Nederland): NL851681359B01
 • e-mailadres: info@mudjeans.eu 
 • Telefoonnummer: +31 35 203 1786 
 • Telefooncontacturen: Ma-vr 09: 00-17: 00
 • website: www.mudjeans.com

Koper: een natuurlijke persoon die van wettelijke leeftijd is en die niet handelt in de context van het beoefenen van een beroep of het uitvoeren van een bedrijf, met wie de verkoper een overeenkomst heeft gesloten.

Bestelling: een bestelling geplaatst door de koper in overeenstemming met de procedure beschreven in artikel 2.1 voor de levering van een of meer producten.

Product: een MUD Jeans Product dat de verkoper te koop aanbiedt op de website.

Aankoopprijs: de prijs op de website voor een product, inclusief de btw en de verzendkosten.

Overeenkomst: de bestelling, die de verkoper als zodanig heeft aanvaard.

Artikel 1. Toepasselijkheid van de algemene algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene algemene voorwaarden die online beschikbaar zijn gesteld door de verkoper op www.mudjeans.com hebben betrekking op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en andere juridische relaties tussen de koper en de verkoper met betrekking tot het gebruik van de website, inclusief de aankoop, inclusief de aankoop en verkoop van een product op of via de website.

Artikel 2. Conclusie en inhoud van de overeenkomst

2.1 Een overeenkomst wordt gesloten door de koper en de verkoper exclusief door middel van de acceptatie door de verkoper van een bestelling (het aanbod) van de koper die op de volgende manier op of via de website is geplaatst:

 • De koper heeft het gewenste product geselecteerd in de gewenste stijl, kleur en grootte en heeft het product aan de winkelwagentje toegevoegd.
 • De koper heeft de volgende stappen gevolgd en voltooid:
 • Stap 1: De koper heeft zijn/haar adresgegevens ingevuld en, als het afleveradres niet hetzelfde is als het factuuradres, is het gewenste afleveradres gewenst.
 • Stap 2: De koper heeft de bestelling gecontroleerd.
 • Stap 3: De koper heeft de gewenste betaalmethode geselecteerd en heeft mogelijk een volledige of gedeeltelijke voorschot betaling gedaan.
 • De bestelling is geplaatst.
 • De koper ontvangt een bevestiging van de bestelling die op een elektronische manier is geplaatst (via de website).

Als de bestelling door de verkoper is geaccepteerd, stuurt de verkoper de koper een bevestiging per e-mail, zo snel mogelijk nadat de bestelling is geplaatst.

2.2 De verkoper heeft het recht om de bestelling die de koper in de volgende gevallen in de volgende gevallen heeft geplaatst, af te wijzen:

 • Als de totale waarde van de bestelling boven het bedrag is beschreven in de betalingssectie van de FAQ;
 • Als de informatie die de koper heeft ingevuld onjuist en/of onvolledig is, of als de verkoper redelijkerwijs het recht heeft te twijfelen of dat het geval is.
 • Als de betaling van de koper niet binnen de overeengekomen termijn wordt ontvangen.
 • Als de koper in het verleden al niet heeft nageleefd aan zijn/haar betalingsverplichtingen jegens de verkoper.
 • Als de koper in het verleden niet heeft geaccepteerd en/of het verzamelen van bestellingen die hij/zij bij de verkoper heeft geplaatst.
 • Als er een duidelijke fout of administratieve fout is, bijvoorbeeld in de prijzen die op de website zijn aangegeven.

De verkoper zal de koper zo snel mogelijk op de hoogte stellen als een bestelling niet wordt geaccepteerd.

2.3 De verkoper houdt de overeenkomst in het dossier en behoudt deze voor een bepaalde termijn (met minimaal zeven jaar). Als de koper zijn/haar eigen account heeft, kan hij/zij de overeenkomst raadplegen door in te loggen op die rekening. De koper kan ook een kopie van de overeenkomst van de verkoper aanvragen - zolang de verkoper deze in bestand heeft - door contact op te nemen met de verkoper via de contactgegevens die kunnen worden verkregen door op de knop 'Contact' op de website te klikken.

2.4 De overeenkomst, inclusief het privacybeleid en deze algemene voorwaarden, vormen de volledige overeenkomst tussen de koper en de verkoper met betrekking tot het gebruik van de website en de plaatsing en uitvoering van een bestelling.

Artikel 3. Leveringsmethode en leveringsdata

3.1 Verzending wordt ingediend met behulp van een door de verkoper aangewezen drager.

3.2 Nadat de overeenkomst is geconcludeerd, zal de verkoper de producten zo snel mogelijk sturen, en in elk geval binnen veertien (14) dagen naar het door de koper aangegeven adres, op voorwaarde dat de verkoper de volledige aankoopprijs heeft ontvangen als de koper is heeft gekozen voor vooraf betaling en tenzij de partijen zijn overeengekomen over een langere leveringsperiode.

3.3 De verkoper zal levering in overeenstemming met overeengekomen leveringsdata in elke mogelijke mate; De koper erkent echter dat de leveringsdata gebaseerd zijn op de omstandigheden waarvan de verkoper op de hoogte is van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en, voor zover zij afhankelijk zijn van werk of diensten die door derden worden geleverd, over de informatie die dergelijke derden aan de verkoper verstrekken.

3.4 De koper ontvangt een kennisgeving binnen 14 (veertien) dagen nadat de overeenkomst is afgesloten in het geval dat de levering is vertraagd of in het geval dat een bestelling niet geheel of gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, in welk geval de koper recht heeft op Ontbreekt de overeenkomst gratis tot het tijdstip waarop de bestelling is verzonden.

3.5 Het risico met betrekking tot schade aan of verlies van de producten wordt overgedragen aan de koper vanaf het moment waarop de producten worden geleverd.

Artikel 4. Prijs en betaling

4.1 De op de website aangegeven prijzen worden uitgedrukt in uw lokale valuta of in euro, zijn inclusief belastingbelasting (btw) en zijn exclusief verzendkosten. De retourverzendingskosten zullen worden gedragen door de verkoper. De totale verschuldigde aankoopprijs wordt aangegeven wanneer de bestelling wordt geplaatst en wanneer de overeenkomst wordt bevestigd.

4.2 De verkoper heeft het recht om de prijzen van tijd tot tijd op de website aan te passen zonder enige kennisgeving vereist. De aangegeven prijzen op het moment waarop de bestelling wordt geplaatst, worden beschouwd als de prijzen die deel uitmaken van de overeenkomst.

4.3 Betaling kan worden gedaan met behulp van de methoden die op de website worden aangegeven en moeten binnen 14 dagen nadat het product is afgeleverd, worden gedaan.

4.4 De koper is verplicht de verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen van fouten in de betalingsgegevens die de koper aan de verkoper heeft verstrekt.

4.5 In het geval dat de koper de termijn voor betaling overschrijdt, zal hij/zij in gebreke blijven bij de werking van de wet, en de verkoper zal het recht hebben om wettelijke rente op het uitstaande bedrag te brengen vanaf de vervaldatum.

Artikel 5. Recht om terug te keren

5.1 De koper heeft het recht om het product dat gratis is afgeleverd, binnen een periode van 14 dagen nadat het product is ontvangen terug te geven Op voorwaarde dat het product niet is gedragen (het proberen van het product is toegestaan), is onbeschadigd en (voor zover mogelijk) in de originele en onbeschadigde verpakking. De koper is niet toegestaan ​​het product uit te wisselen voor een ander product. Als de koper een ander product wil kopen, moet hij/zij een nieuwe bestelling op de website plaatsen.

5.2 In het geval waarnaar wordt verwezen in de voorgaande subsectie, zal de verkoper de aankoopprijs zo snel mogelijk terugbetalen en in elk geval binnen 14 dagen daarna MUD Jeans ontving het geretourneerde product. Als niet alle producten die deel uitmaken van de overeenkomst worden geretourneerd, heeft de verkoper het recht om de oorspronkelijke verzendkosten af ​​te trekken van de aankoopprijs die moet worden terugbetaald omdat hetzelfde bedrag aan verzendkosten verschuldigd is voor de producten die niet zijn geretourneerd .

Artikel 6. Force overmacht

6.1 De verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een vertraging in de levering of een niet -levering die is veroorzaakt door omstandigheden die de verkoper belemmeren om aan zijn verplichtingen te voldoen, en die niet aan de verkoper kan worden toegeschreven omdat zij dat niet kunnen de schuld geven aan de verkoper, en kan niet worden beschouwd als voor de rekening van de verkoper in overeenstemming met de wet, een juridische handeling of in overeenstemming met algemeen aanvaarde normen, zoals - maar niet beperkt tot - oorlog, oorlogsdreiging, burgeroorlog, Rellen, een dag van nationale rouw aangekondigd door de overheid, stakingen, transportproblemen, handelsbeperkingen, problemen met douaneautoriteiten, brandweer, overstromingen, aardbeving of het faillissement van derden die door de verkoper zijn betrokken, een falen van de leveranciers van de verkoper, een mislukking van de leveranciers van de verkoper, Om goederen of een mislukking van de kant van de leveranciers van de verkoper te leveren om goederen tijdig te leveren, onderbrekingen in de levering van goederen die moeten worden geleverd door derden, waaronder water en elektriciteit, en andere ernstige onderbrekingen in de zakelijke activiteiten van de verkoper of derden die het aangaat.

6.2 Als de verkoper als gevolg van een situatie waarbij geweld wordt betrokken overmacht niet voldoet aan haar verplichtingen onder de overeenkomst of dit niet tijdig doet, heeft de verkoper het recht om de overeenkomst binnen een redelijke termijn uit te voeren of - als de naleving binnenin Een redelijke termijn is niet mogelijk - om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te lossen, zonder dat de verkoper verplicht is om de koper in dat opzicht een vergoeding te betalen.

Artikel 7. Klachten

7.1 De contactgegevens van de verkoper en van de derde partijen die de verkoper heeft ingeschakeld om klachten af ​​te handelen, zijn te vinden door te klikken op de knop 'Contact' op de website.

7.2 De koper is verplicht om het product te inspecteren wanneer het is afgeleverd en om de verkoper binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen in het geval dat er zichtbare gebreken of andere klachten zijn met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Dergelijke klachten moeten schriftelijk worden ingediend en moeten volledig en duidelijk worden onderbouwd.

7.3 De verkoper zal reageren op klachten die hij binnen een periode van 14 dagen na ontvangst ontvangt. De verkoper zal de koper binnen een periode van 14 dagen op de hoogte stellen in het geval dat de klacht een langere termijn vereist om te worden verwerkt, waarin de term staat waarbinnen de koper een antwoord kan verwachten.

7.4 De koper erkent dat: kleine afwijkingen en afwijkingen die algemeen worden geacht als aanvaardbaar te worden beschouwd met betrekking tot de kwaliteit, grootte, kleur, afwerking, enz. klacht. Dergelijke klachten en klachten over het verwijderen van bepaalde producten van de website zijn niet goed gebaseerd. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade die de koper oploopt als gevolg van dergelijke afwijkingen of het verwijderen van dergelijke producten van de website.

7.5 De ​​koper zal volledig samenwerken in het geval dat de verkoper een product herinnert. De koper zal de verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen van het geval dat de koper vermoedt dat een product een veiligheidsgebrek heeft en kan worden teruggeroepen.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Alle cijfers, productnamen, logo's, modellen en ontwerpen (hieronder aangeduid als de 'IP -rechten') die worden afgebeeld op of bevestigd aan de producten of anderszins gerelateerd aan de producten zijn eigendom van de verkoper of een of meer van zijn groepsbedrijven. De koper erkent de eigendomsrechten van de verkoper met betrekking tot de IP -rechten en zal op geen enkele manier de IP -rechten gebruiken, en de koper zal afzien van elk gedrag dat de IP -rechten kan schaden of anderszins negatief kan beïnvloeden.

Artikel 9. Retentie van titel

9.1 De verkoper behoudt de titel met betrekking tot alle te leveren goederen tot de volledige aankoopprijs die de koper aan de verkoper verschuldigd is met betrekking tot deze goederen is volledig voldaan.

Artikel 10. Garantie en aansprakelijkheid

10.1 De verkoper is wettelijk verplicht om een ​​product te verstrekken dat het contract met de koper voldoet.

10.2 Verkoper is alleen aansprakelijk voor intentie en grove nalatigheid. In het geval van contractbreuk, de standaard of de onmogelijkheid van de koper om levering uit te voeren, is de verkoper echter aansprakelijk voor elk verwijtbaar gedrag van de werknemers en agenten van de verkoper. "Essentiële contractuele verplichting" betekent de uitvoering van de bestelling die de juiste uitvoering van het contract door de verkoper mogelijk maakt waarop de koper regelmatig zou kunnen vertrouwen. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot het bedrag van de schade die doorgaans te voorzien is wanneer het contract wordt uitgevoerd, behalve voor opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van de wettelijke vertegenwoordigers van de verkoper, uitvoerende werknemers of andere agenten. De aansprakelijkheid is verder beperkt tot het bedrag tot de waarde van de relevante bestelling. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, met name verloren winst, bestaat alleen in geval van intentie of grove nalatigheid van de wettelijke vertegenwoordigers van de verkoper, uitvoerende werknemers of andere agenten. De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in het geval van expliciete garanties door MUD Jeans en voor schade als gevolg van letsel tot leven, lichaam of gezondheid of waar nodig door de toepasselijke wetgeving.

Artikel 11. Toepasselijk recht

11.1 De wet van het land van uw woning is van toepassing op deze Overeenkomst.

Artikel 12. Ongeldige bepalingen

12.1 In het geval dat elke bepaling in deze algemene voorwaarden ongeldig is:

- De resterende bepalingen in deze algemene voorwaarden zullen desalniettemin van kracht blijven; En

- De ongeldige bepaling zal moeten worden geïnterpreteerd als, of omgezet in een geldige bepaling met dezelfde zending in elke mogelijke mate.

Artikel 13. Wijziging van de algemene voorwaarden

13.1 De verkoper heeft het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De meest recente versie van de algemene algemene voorwaarden wordt op de website geplaatst. De koper moet deze algemene algemene voorwaarden altijd raadplegen voordat de website wordt gebruikt. Als de koper niet in staat is om de algemene algemene voorwaarden via internet te raadplegen, stuurt de verkoper de koper een kopie van de meest recente versie van de algemene voorwaarden per e-mail.

Artikel 14. Privacy van klantgegevens

De verkoper onthult de gegevens die nodig zijn voor de verwerking, verzending, import, retournatie en facturering van de bestelling in overeenstemming met de vereisten van de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Persoonlijke gegevens die worden verwerkt met betrekking tot Britse klanten die rendementen initiëren, worden door API -integraties overgedragen aan de restituties en zullen daarna worden verwerkt door terugbetalingen in dienst in overeenstemming met het DR Privacy -beleid en de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Artikel 15.

MUD Jeans International B.V. staat onder contract met Léko SAS en vervult zijn verplichtingen voor zijn huishoudelijke verpakking uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR). Uniek identificatienummer (UIN) voor de huishoudelijke verpakkingssector: FR273818_01BSFH. 

MUD JEANS International B.V. is lid van ECO TLC Refashion onder contractnummer 4000015868.

Artikel 16. Kortingscodes

Alle MUD Jeans Kortingscodes kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere kortingen. Raadpleeg voor de geldigheidsperiode de uitleg van de oorspronkelijke aanbieder van de kortingscode.